RURAL ELECTRIFICATION

RURAL ELECTRIFICATION

RURAL ELECTRIFICATION

Schemes Target Villages Achieved Villages
Dr. Ambedkar GramSabha Vikas Yojna 5653 5653
Taj Trapezium Zone (TTZ) 691 691
RGGVY 4728 4728
Dr. Ram Manohar Lohia Samagra Gram Vikas Yojna 551 440